Algemene voorwaarden

Algemene leverings- & betalingsvoorwaarden

 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intro International BV.

Gevestigd op Stationsweg Oost 281D, 3931 ER Woudenberg.

 

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn indien gewenst op te vragen

op ons kantoor te Woudenberg.

 

Art. 1.   Eigendomsvoorbehoud

Door Intro International geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door wederpartij, het eigendom van Intro International, met dien verstande dat wederpartij aansprakelijkheid en risico draagt voor de door Intro International geleverde zaken vanaf het moment waarop deze ter harer beschikking zijn gesteld.

 

Art. 2.   Reclame

 1. eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Intro International zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.
 2. Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Intro International, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.
 4. Met het verstrijken van hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Intro International in behandeling genomen.
 5. Het indienen van reclame, ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Intro International ten opzichte van laatst genoemde.

 

Art. 3.   Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Intro International op de geleverde zaken geen enkele garantie.
 2. In geval garantie door Intro International is verstrekt, komt deze ter vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht,veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
 3. In geval garantie door Intro International is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan zes maanden.
 4. Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden door de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

 

Art. 4.   Aansprakelijkheid

 1. Niet, ten tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voorzover er sprake is van overmacht aan de zijde van Intro International. Met name is hiervan sprake ingeval van onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zulks ter beoordeling van Intro International, alsmede indien leveranciers van Intro International de productie van te leveren zaken staken of daarin wijzigingen aanbrengen. In laatstgenoemde geval is Intro International gerechtigd tot levering indien naar haar oordeel wijzigingen geringe afwijkingen van het oorspronkelijke aangebodene inhouden.
 2. In overige gevallen aanvaard Intro International in principe aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, is Intro International slechts aansprakelijk voorzover die schade in redelijkheid voor haar rekening dient te komen.
 3. de aansprakelijkheid van Intro International wordt mede beoordeeld op grond van eventuele producten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van Intro International. Behoudens de dekking hiervan is de vergoedingsplicht welke op Intro International rust ingevolge de voorgaande artikelen, beperkt tot een algemeen maximum van een vijftig euro maximum geval.

 

Art. 5.   Ontbinding

In gevallen dat wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indien dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd.
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
 3. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt.
 4. nalaat en factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
 5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
 6. heeft Intro International door het plaatsgrijpen dan een der bovengenoemde omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

 

Art. 6.   Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling, zulks ter keuze van Intro International, hetzij netto contact bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Intro International aangewezen bankrekening binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden zonder korting of compensatie.

 

 1. iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door Intro International gemaakte vorderingskosten en/of administratie, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

 

Art. 7.   Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 6.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Intro International gerechtigd vanaf dat moment rente van 2 % over (een gedeelte van) een maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % voor het buitenland 20% van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van 125 euro.

 

Art. 8.   Vrijwaring

Wederpartij dient Intro International te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Intro International jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Intro International geleverde zaken.

Art. 9.   Herroepingsrecht

Wij hanteren een 100% tevredenheidsgarantie. Dus bent u toch niet helemaal tevreden, dan kunt u de overeenkomst herroepen binnen 14 dagen na ontvangst. Na herroeping moet u de artikelen binnen 14 dagen aan ons retourneren. We storten het geld op eenzelfde wijze waarmee u de aankoop hebt gedaan terug. U krijgt dan het gehele aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug. Deze regeling geld alleen niet zakelijke afnemers.

Kosten voor retourverzending worden NIET vergoed.

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan [email protected].

De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment dat de consument ons op de hoogte heeft gebracht van het herroepen van de aankoop én dit kan aantonen of dat wij het product terug hebben ontvangen.

Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, mits alle artikelen retour worden gezonden.

Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander betaalmiddel.

 

  

General Terms Of Delivery and Payment

 

Of the limited liability

company Intro International B.V.

 

Domiciled and having its office in

Woudenberg, The Netherlands.

 

Art. 1. Reservations of ownership

Articles supplied by Intro International until the other party has paid the invoices in full, on the understanding that the other party will bear the liability and risk for the articles supplied by Intro International form the moment these articles are put at the other party’s disposal.

 

Art. 2     Claims

 1. claims, if any will be considered if they are received directly by Intro International within eight days after delivery and in writing. Claims for hidden faults must be made within the term of guarantee.
 2. if, in the opinion of Intro International a claim is valid, Intro International may either repair the fault or refund the net invoice amount.
 3. claims considering invoice must also be filed writing, within eight days after the invoice mailing date.
 4. On expiration of the terms mentioned above, the other party is considered to have approved the articles supplied, respectively the invoices. Once a term has expired Intro International no longer consider any claims.
 5. filing a claim does not relieve the other party of its obligations concerning the agreement with Intro International.

 

Art. 3.   Guarantee

 1. Unless expressly agreed in writing. Intro International provide no guarantee, whatever on any articles supplied.
 2. In case Intro International do provide a guarantee, this guarantee will become void if any articles that this guarantee applies to have not been used in accordance with their destination and/or are used to have been used injudiciously, if the directions for use have not been observed if incompetent repairs have been made if changes have been made and/or numbers or lead seals have been damaged or removed.
 3. In case Intro International do provide a guarantee, the term of guarantee will extend to the number of months that the manufacturer has guaranteed the article, if any such guarantee applies, though never longer than six months unless expressly agreed otherwise in writing.
 4. As regards guarantees provided by us with respect to goods, outside the Netherlands, we can only be held able for the costs of repair or replacement to the maximum these costs would have amounted to if the repair or replacement had been carried out in the Netherlands.

 

Art. 4.   Liability

 1. Non-delivery, untimely delivery or inferior delivery as well as articles supplied that do not function or do not function well, do not entitle the other party to compensation and/or dissolution in as far as it is a question of force majeurs on the part of Intro International. This applies in particular in case of injudicious use of the article supplied, such at the discretion of Intro International, as well as when suppliers of Intro International stop production of the articles to be supplied or make changes in these articles in the latter case Intro International are entitled to delivery if in there opinion the changes constitute only minor deviations form the original offer.
 2. In all other cases Intro International accept liability for direct damaged in principle. For direct damaged , amongst which loss of profits and consequential damage, Intro International are only liable in as far as they should reasonably be charge for that damage.
 3. The liability of Intro International will also be judged on the basis of product and company liability insurances Intro International have, if any. Apart from the coverage thereof, the obligation for compensation that resist with Intro International in accordance with the previous articles, will be limited to a general maximum of one fifty euro per damage case.

 

Art. 5     Dissolution In case where the other party

 1. has been declared bankrupt, takes the benefit of the insolvent debor’s act, applies for suspension of payment or when possessions is taken of the whole of a part of its capital.
 2. dies or is placed under legal restraint.
 3. fails to meet any obligations resting on it by reason of the law or of these conditions.
 4. fails to pay an invoice amount or a pay thereof within the specified term. e. proceeds to termination or conveyance of its company or an important part thereof, including introducing the company into a trading partner ship, either existing or to be established or changes the objective of its company. The occurrence of any of the circumstances mentioned above give Intro International the right, before payment has taken place to dissolve the agreement by means of a written statement, whereby their right to compensation for costs, damage and interests remains in full force.

 

Art. 6.   Payments

 1. Unless agreed otherwise payments should either be made net cash on delivery, or by payment or remittance into a bank or giro account specified by Intro International, such at the discretion of Intro International within thirty days after the invoice date and without any discounts or compensations.
 2. all payments made by the other party will primarily be used for the settlement of any interests owed by the other party as well as for recovery and/or administrative expenses incurred by Intro International, and will then be deducted from the oldest outstanding debt.

 

Art. 7.   Interest en costs

 1. If payment Is not effected within the term mentioned in article 6.1 by rights the other party will be in default and from that moment on Intro International are entitled to charge an interest of 2 % a month ( or a part of a month) over the outstanding amount.
 2. all judicial and extra judicial costs will be for the account of the other party. Extra judicial collection charges will amount to at least 15%, 20% abroad, of the principal due by the other party, with a minimum of 150, euro.

 

Art. 8     Projection

The other party must protect Intro International against any third-party liability’s that might rest on Intro International concerning the articles supplied by Intro International.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »